THÔNG TIN

LIÊN LẠC

Liên hệ hợp tác triển khai dự án

Mr. Đỗ Lê Duy
SĐT: (+84) 889 473 327
Email: creatio.ftu2@gmail.com / doleduy.creatio@gmail.com

Liên hệ hợp tác truyền thông

Ms. Hoàng Phương Anh
SĐT: (+84) 984 505 761
Email: creatio.ftu2@gmail.com / hoangphuonganh.creatio@gmail.com

Scroll to Top